Obchodní podmínky

1.    Všeobecná ustanovení

 

Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.galogis.cz. Obchodní podmínky vymezují a práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupujícího, kteří vystupují ve vztahu s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále „spotřebitel“ nebo „pondikatel“).

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „o.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí uvedenými obchodními podmínkami a v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „o. z.“) a taky příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem.

 

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Jestli je to potřebné s ohledem na výrobek, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.

 

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 o.z.

 

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Prodávající  - subjekt, který při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a taky se řídí obchodním zákoníkem.

 

Uzavření kupní smlouvy – kupujícího objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je právoplatně uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od této chvíle mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

 

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 

Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s kompletními obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Převzetí zboží kupujícím, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání/uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Kupující souhlasí se zněním obchodních podmínek v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.galogis.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 

Poskytnutí osobních údajů

 

Potvrzením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Prodávající se zavazuje k ochraně osobních dat poskytnutých kupujícím. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

V případě ukončení obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (např. ukončení registrace), nebo na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).

 

 

2.    Objednávání

 

Objednávat zboží je možno způsoby:

 

- prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)

 

- elektronickou poštou (zasláním e-mailu s objednávkou)

 

- telefonicky

 

 

 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce údaje potřebné k úspěšnému naplnění objednávky.

 

- jméno, příjmení a bydliště

 

nebo

 

- obchodní jméno a sídlo kupujícího

 

- IČO a DIČ, je-li subjekt plátcem DPH

 

- název zboží a počet kusu

 

- jednotkovou cenu

 

- způsob dopravy

 

- dodací adresu

 

- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité pro objednávku

 

 

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení. V případě změny objednávky je změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží není skladem, nebo objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný pro prodávajícího, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.

 

 

3.    Dodací podmínky

 

Zasílání přepravní službou: Zboží je možno zaslat kupujícímu po uhrazení celkové kupní ceny platbou předem na bankovní účet. Zásilka Vám bude doručena na Vámi zadanou adresu.

 

Expediční lhůta objednávky je 1 - 7 pracovních dní ode dne objednání kupujícím.

 

Každý kupující je povinen bezprostředně při dodání objednávky překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice atd.). Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případných problémů spojených s pozdější reklamací dodávky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme okamžitě oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu galogis@galogis.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

 

Prodávající garantuje spotřebiteli, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

 

 

 

4.    Platební podmínky

 

1.)      Převodem na základě např. potvrzení objednávky na email resp. zaslání faktury na email

 

2.)      V hotovosti při osobním převzetí v prodejně

 

 

5.    Zrušení smlouvy dohodou

 

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v ponuce, nejedná se o zboží upravené podle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle čl. 6 těchto obchodních podmínek.

 

 

 

6.    Odstoupení od smlouvy

 

I.                    Spotřebitel

 

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů a ostatní dokumentace a to včetně přiložených polepů apod. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám budou finanční prostředky za zboží vrácené převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

 

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli, tj. vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 

II.                  Podnikatel

 

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s podnikatelem, je podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

 

 

7.    Reklamace a záruční podmínky

 

1. Na veškeré zboží se vztahuje 24 měsíční záruka, reklamace jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů a to vždy maximálně do 30 ti dnů od obdržení reklamovaného zboží.

 

Záruka se nevztahuje na:

 

a) nesprávné použití výrobku

 

b) nesprávné skladování

 

c.) neodborné manipulovaní s výrobkem

 

O skutečnosti vady zboží nás prosím předem informujte na email galogis@galogis.cz

 

 

Reklamované zboží prosím zasílejte na sídlo firmy

 

 

2.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

 

 

 

3.Povinnosti prodejce !

 

(a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit.

 

(b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

 

Závěrečné ustanovení

 

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího a každý Kupující má při koupi zboží na tyto obchodní podmínky přístup a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které nabízí.

 

Provozovatelem obchodu je firma:

 

Gastro Logistic s.r.o.
Novoveská 1264/9
70900 Ostrava - Mar.Hory

+420 731 698 287

galogis@galogis.cz